Sivu 1/7
ESPOON SEUDUN NÄKÖVAMMAISET RY
Kuunsäde 2 A-B
02210 ESPOO
puh. (09) 803 0368 
Kotisivut: www.esni.fi

    KERTOMUS YHDISTYKSEN VUODEN 2016 TOIMINNASTA
    (Hyväksytty Hallituksen kokous 14.03.2017)
    (Vahvistettu yhdistyksen kevätkokouksessa 2017)1.1.1997


YLEISTÄ

Espoon Seudun Näkövammaiset ry. on näkövammaisten
paikallisyhdistys. Toiminta-alueena Espoo, Kirkkonummi ja
Kauniainen.

Yhdistyksen tarkoituksena on olla toiminta-alueensa
näkövammaisten yhdyssiteenä ja toiminnallaan edistää yhdistyksen
toiminta-alueella asuvien näkövammaisten fyysistä ja henkistä
hyvinvointia.

Yhdistys turvaa näkövammaisten tiedonsaantia tuottamalla
äänitteitä toimialueensa kuntalaisille suunnatuista julkaisuista
sekä palveluja jotka ehkäisevät näkövammaisten syrjäytymistä
yhteiskunnasta ja yhteiskunnan tuottamista palveluista.

Jäseniä yhdistyksessä oli vuoden 2016 päättyessä 361 
Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat näkövammaisia.
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä vain henkilö, jonka
näkövamma haittaa selviytymistä päivittäisistä toiminnoista.

Vuosi 2016 oli yhdistyksen 30. toimintavuosi itsenäisenä, 
rekisteröitynä yhdistyksenä. 
Ennen rekisteröitymistä paikallista toimintaa on ollut
alueyhdistyksen paikallisena alaosastona vuodesta 1974 lähtien.

VARSINAINEN TOIMINTA
1 ÄÄNILEHDET JA TIEDOTUSTOIMINTA

Yhdistyksen toiminnan painopiste kertomusvuonna oli aiempien
vuosien tapaan alueensa näkövammaisten tiedonsaannin
täydentäminen, tuottamalla äänitteitä paikallista tietoa
sisältävistä julkaisuista sekä toiminta-alueensa kaupunkien
kotisivuilta poimituista kuntakohtaisista tiedotteista.

Yhdistyksen äänitetuotanto on kaksijakoinen. Toiminta-alueen
kuntien ja seurakuntien tuella on voitu tuottaa maksuttomia
äänitteitä paikallisista ilmaisjakelulehdistä ja kuntien
julkaisuista. Tähän äänitteiden ryhmään kuuluivat mm:
Viikottain ilmestyvä Espoon Kaiku-Esse joka on kooste 
Länsiväylästä,Kirkkonummen Sanomista ja Kaunis Grani lehdistä
sekä Espoon seurakuntasanomista, Esse lehdestä. Yhdistyksen
ilmoitusasiat julkaistiin myös tässä äänitteessä. 
Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten kotisivuilta poimittuja sekä
kotitalouksiin jaettuja tiedotteita välitettiin alueemme
näkövammaisille tuottamissamme äänitteissä.
Kaikki edellämainitut tuottamamme äänitteet ovat tilaajilleen
maksuttomia ja ne toimitettiin CD-levyillä viikottain
yhdistyksen toiminta-alueella äänitteen tilanneille yhdistyksen
jäsenyydestä riippumatta.
                           Sivu 2/7
Toisen ryhmän muodostivat yhdistyksen julkaisemat äänitteet
joita näkövammaiset tai muuten lukuesteiset tilasivat suoraan
yhdistykseltä tai kustantajien tilaamina joista perittiin
äänitteiden tuottamisesta aiheutuneita, aineiston- tilaus ja
materiaalikuluja. Näitä äänitejulkaisuja olivat
Suomen Kuvalehti, Kotiliesi ja Rukousnauha.
Lehdistä koostettiin Daisy-muotoisia äänitteitä CD-levyille
lehtien ilmestymisaikataulun mukaisesti. 
Kustantajien tilaamina tuotimme äänitteet Elinehto, Uumunen ja
Sotainvalidi-lehdistä. 
Vuoden aikana tuotettiin ja postitettiin noin 12500 CD-levyä ja
noin 200 C-kasettia tilaajille.
Maksullisten äänilehtien tuotantoa rahoitettiin osittain
tilaajilta perityillä maksuilla.
Kustantajien tilaamat äänitteet laskutettiin solmittujen
sopimusten mukaisesti kustantajilta.

Yhdistyksen tuottamia äänilehtiä lukevat vapaaehtoisuuteen
perustuen yhdistyksen kouluttamat, ammattitaitoiset lukijat,
kertomusvuonna vapaaehtoislukijoita oli 11 henkilöä.
Luettua ääniteaineistoa kertyi vuoden mittaan noin 480 tuntia.

Tuotot, kulut ja kulujäämä 2016-2015 (suluissa 2015)

Tuotot: 31280,20e  (32054,25e)
Kulut: -32083,65e (-33800,31e)
Tiedotustoiminnan kate: -803,45e  (-1746,06e)

2 JÄSENPALVELU-, HARRASTUS-, OPINTO-, JA VIRKISTYSTOIMINTA

Toiminta-alueen näkövammaisten henkistä ja fyysistä vireyttä on
ylläpidetty järjestämällä säännöllisesti yhteisiä tilaisuuksia,
joissa vertaistukeen ja syrjäytymisen estämiseen on kiinnitetty
erityistä huomiota.Näistä tapahtumista mainittakoon tässä
yhteydessä mm. jäsenillat, Keskiviikkokahvilat,
retket, yhteiset teatterikäynnit kuvailutulkkauksineen,
ulkoilutapahtumat ja Ekoaseammunnat. lisäksi joukko muita
tapahtumia joihin näkövammaiset ovat voineet osallistua
yhdistyksen tuella.
Yhdistys on kustantanut avustajia ja oppaita järjestämiinsä
tilaisuuksiin pyrkien näin madaltamaan osallistumiskynnystä ja
tekemään näkövammaisten osallistumisen yleensäkin mahdolliseksi
ja turvalliseksi.
Edellämainittujen palvelujen lisäksi yhdistys on tarjonnut
jäsenilleen luku- ja kirjoituspalveluja sekä neuvontaa
apuvälinepalveluista ja sosiaalipalveluista. Palvelua ja
neuvontaa on saanut yhdistyksen toimistosta ja yhdistyksen
toiminta-alueella toimineilta vertaistukihenkilöiltä.
Yhteistyötä on tehty Espoon ev.lut. seurakuntien näkövammaistyön
kanssa mm. pitämällä yhteistä tapahtumakalenteria,
ilmoittelemalla seurakuntien näkövammaisille tarjoamista
palveluista ja suunnittelemalla yhteisiä tapahtumia joista tässä
mainittakoon Keskiviikkokahvilat ja yhteinen joulujuhla.
Yhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet seurakuntien
näkövammaistyön järjestämiin tapahtumiin.

Tuotot ja kulut 2016-2015 (suluissa 2015)
Tuotot: 8972,00e  (8480,00e)
Kulut: -13918,10e (-12028,95e)
Toiminnan kate:-4946,10e  (-3548,95e)
                           Sivu 3/7

3 KUNTOLIIKUNTA JA URHEILUTOIMINTA

Jäsenten kuntoliikunta ja urheiluharrastuksia yhdistys on
tukenut järjestämällä ulkoilupäiviä ja muuta kuntoliikuntaa.
Jäsenille on tiedotettu ja kannustettu heitä osallistumaan
yhdistyksen toiminta-alueen kuntien järjestämiin erityisryhmissä
tapahtuvaan kuntoliikuntaan, erilaisiin 
muihinkin liikuntatapahtumiin sekä tutustumaan uusiin,
näkövammaisille soveltuviin kuntoliikuntamuotoihin.
Yhdistyksen omalla, äänitähtäyslaitteella varustetulla
Ekoaseella on voitu jatkaa näkövammaisille soveltuvaa
ampumisharrastusta. Mukaan on voitu haastaa perheenjäseniä ja
muita näkeviä harrastuksesta kiinnostuneita.

Yhdistys on tiedottanut HUN-alueyhdistyksen tarjoamasta
kuntoliikunnasta sekä muusta vammaisjärjestöjen
liikuntatarjonnasta.

Yhdistyksen jäsenet ovat hyödyntäneet toiminta-alueen kuntien
tarjoamia erityisryhmien liikuntapalveluja.
Lisäksi yhdistys on tarjonnut tukea kilpailutoimintaan
osallistuneille yhdistyksen jäsenille.

Tuotot ja kulut 2016-2015 (suluissa 2015)
Tuotot: 1000,00e (1000,00e)
Kulut: -1978,79e (-1849,32e)
Toiminnan kate: -978,79e (-849,32e)

4 VERTAISTUKITOIMINTA JA VERTAISTUKIHENKILÖT

Yhdistyksen vertaistukihenkilöt ovat tukeneet ja edistäneet
jäsentemme itsenäistä selviytymistä jakaen tietoa
sosiaaliturvasta, apuvälineistä, sopeutumisvalmennuksesta ja
muista vammaispalveluista. Erityisenä vertaistukihenkilöiden
yhteydenpidon kohderyhmänä ovat olleet vasta näkönsä menettäneet
tai yhdistyksen toimialueelle muuttaneet näkövammaiset.
Tarvittaessa vertaistukihenkilöt ovat olleet yhteydessä
viranomaisiin näkövammaisen tarvitsemien palvelujen
järjestämiseksi. Vertaistukihenkilöinä Espoossa ja Kauniaisissa
ovat toimineet Sari Karjalainen, Tapio Väisänen ,
Jouni Hakkarainen ja Reijo Toiminen sekä Kirkkonummella
Tarja Jokela ja Timo Viherä.

Vertaistukihenkilöt ovat osallistuneet alueyhdistyksen
järjestämään vertaistukihenkilöiden koulutus- ja
virkistystoimintaan.

5 OIKEUKSIEN VALVONTA JA VAIKUTTAMISTOIMINTA

Yhteistyössä HUN-alueyhdistyksen ja muiden näkövammaisten
paikallisyhdistysten kanssa yhdistyksemme on ollut mukana
edistämässä näkövammaisten vaikuttamismahdollisuuksia ja
kehittämässä yhteistyömuotoja osallistumalla alueyhdistyksensä,
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry, toimikuntien
työskentelyyn seuraavasti:
Aluetoimikunnassa Reijo Toiminen jäsenenä ja Tarja Jokela
varajäsenenä, Vertaistukitoimikunnassa Tarja Jokela ja
Viriketoimikunnassa Reijo Toiminen ja Timo Viherä, tIMO TAMMI-
MAALISKUUN AJAN.

                      Sivu 4/7

Yhdistyksemme on muiden alueyhdistyksemme alueella toimivien
paikallisten näkövammaisyhdistysten kanssa yhteisöjäseninä
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry alueyhdistyksessämme. 
Yhdistyksemme on jäsenenä Espoon Järjestöjen Yhteisö ry'ssä. 

Yhdistyksemme edustajat ovat aktiivisesti osallistuneet
työskentelyyn toiminta-alueemme yhteistyöjärjestöissä kuten
esimerkiksi vammaisneuvostoissa, neuvottelukunnissa,
liikenneturvallisuustyöryhmissä,esteettömyystyöryhmissä jne. 

Espoossa Reijo Toiminen on toiminut vammaisneuvostossa
varajäsenenä,
Espoon vammaisneuvoston neuvottelukunnassa yhdistystä ovat
edustaneet Tapio Väisänen ja Reijo Toiminen.

Yhteistyötä olemme tehneet toiminta-alueemme kuntien hallinnon,
järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa osallistumalla
järjestettyihin seminaareihin, koulutus- ja
keskustelutilaisuuksiin.

Yhdistyksen edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti
alueyhdistyksen ja Näkövammaisten Keskusliiton toimintaan,
osallistumalla mm. koulutus ja kurssitilaisuuksiin,
seminaareihin ja kokouksiin.

6 HALLINTO JA TOIMIKUNNAT

Kertomusvuonna hallituksen puheenjohtajana on toiminut 
Reijo Toiminen Espoosta ja
muina hallituksen varsinaisina jäseninä
Tarja Jokela, varapuheenjohtaja Kirkkonummelta
Eila Maltén, Jouni Hakkarainen ja Tapio Väisänen Espoosta.
Varajäseninä Sirpa Repo ja Anneli Puurunen kumpikin Espoosta.

Kokouksia hallituksella oli 6 ja pykäliä pöytäkirjoihin 
kertyi 86 kappaletta.

VUOSIKOKOUKSET

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 
21. huhtikuuta yhdistyksen toimintakeskuksessa Kuupirtissä,
osoite Kuunsäde 2 02210 Espoo
Yhdistyksen äänivaltaisia jäseniä kevätkokoukseen osallistui21 ,
avustajat ja oppaat 7, henkilökuntaa 1 ja vierailijoita 1

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin
17. marraskuuta yhdistyksen toimintakeskuksessa Kuupirtissä,
osoite Kuunsäde 2 02210 Espoo.
Yhdistyksen äänivaltaisia jäseniä kokoukseen osallistui 11, 
avustajat ja oppaat 3,henkilökuntaa 1 

Hallintokulut 2016-2015 (suluissa 2015)
Henkilöstökulut: -2708,73e (-2610,03e)
Muut kulut: -5243,90e ( -2589,77e)
Hallinto ja yhteiset erät yhteensä: -7952,63e (-5199,80e) 
                           Sivu 5/7
Henkilökunta
Yhdistyksen toimistonhoitajana ja sihteerinä On kertomusvuonna
marraskuun loppuun saakka toiminut Tarja Winber. Joulukuun
alusta Tarja siirtyi eläkkeelle.
Joulukuun alusta lähtien toimistonhoitajana on toiminut 
Tarja Nuutinen.
Toimistonhoitajan vuosilomien tuuraajina ovat toimineet 
Leena Toiminen ja Maiju Kivinen.
Yhdistyksen maksamat palkat ja palkkiot on laskenut ja maksanut
Leena Toiminen.
Toiminta-avustusten hakemukset laati Reijo ja Leena Toiminen.
Kirjanpitopalvelut ostettiin Tilitoimisto Pietarila Oy:ltä.

TOIMIKUNNAT
Yhdistyksen hallituksen nimeämät toimikunnat ovat hoitaneet
tehtävänsä toimintasuunnitelman mukaisesti.
Toimikuntien esitysten pohjalta on yhdistyksen toimintoja
jatkuvasti kehitetty jäsenistön tarpeet huomioiden
monipuolisempaan suuntaan.

Äänilehtitoimikunnan tehtäviin kuului yhdistyksen
tiedotustoiminnan kehittäminen ja tuotettujen äänitteiden laadun
seuranta. Toimikunta teki yhdistyksen hallitukselle joukon
äänilehtitoimintaan ja tiedottamiseen liittyviä esityksiä.
Äänilehtitoimikunnan vetäjänä oli Reijo Toiminen, jäseninä 
Tarja Jokela, Tarja Winberg, Raimo Lappalainen, Tapio Väisänen
ja Helena Laaksonen. 
Toimikunta kokoontui vuoden aikana yhden kerran.

Opinto-, harrastus-, virkistys- ja jäsenpalvelutoimikunta
(Virkistystoimikunta), huolehti jäseniltojen, kurssien, retkien
sekä muiden tapahtumien järjestämisestä. Toimikunnan kokouksissa
puhetta johti Reijo Toiminen ja hän myös laati kokouksista
muistiot. Toimikunnan muina jäseninä olivat:
Timo Viherä, Sari Karjalainen, Eila Malten, Anneli Puurunen ja
Ari Talja, retkisuunnittelijana Helena Paimela.
Liikunta ja urheiluasiat toimikunnassa hoitivat
Sirpa Repo ja Jouni Hakkarainen.
Heille kuului liikuntatapahtumien ideointi ja järjestelyjen
hoitaminen sekä liikuntatapahtumista tiedottaminen. 
Omia kokouksia ei ollut.
Virkistys ja liikuntatoimikunta kokoontui 2 kertaa hallituksen
kokousten yhteydessä.

Lisäksi yhdistyksellä on joukko vapaaehtoisia avustajia 
joita tarpeen mukaan kutsuttiin avustamaan yhdistyksen 
järjestämiin tapahtumiin.
Kertomusvuonna tapahtumissamme avustivat:
Kirsti Juuti, Tauno Kärkkäinen, Leena Toiminen, Tarja Nuutinen,
Maija Kilpiä, Mirja Lindström, Östen Lindström, Susanna Sundberg 
Ja Reijo Toiminen.


                           Sivu 6/7

YHDISTYKSEN JÄSENET JA MUUTOKSET JÄSENMÄÄRÄSSÄ

Yhdistyksen jäseneksi voidaan voimassaolevien sääntöjen mukaan
hyväksyä yhdistyksen toiminta-alueella asuva näkövammainen jonka
näkövamma haittaa päivittäisistä askareista ja toiminnoista
selviytymistä. Käytännössä rajana on 50 prosentin haitta-aste.

Jäseniä yhdistyksessä oli kertomusvuoden alussa 361
Uusia jäseniä yhdistykseen hyväksyttiin kertomusvuonna 15
Kertomusvuoden lopussa suoritettiin jäsenrekisterin tarkistus,
jossa poistettiin jäsenrekisteristä 11 henkilöä, jotka eivät
enää asu yhdistyksen toimialueella tai ovat kuolleet tai
eronneet muuten yhdistyksen jäsenyydestä.
Yhdistyksen jäsenmäärä kertomusvuoden päättyessä oli 365
Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat myös 
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n jäseniä.

YHDISTYKSEN KERTOMUSVUODEN TOIMINTAA NUMEROINA
JÄRJESTETTY TOIMINTA JA OSALLISTUMISET TAPAHTUMIIn,
(suluissa vuosi2015)

Jäsenillat: 6/182 (4/126)
Keskiviikkokahvilat: 26/357 (23/364)
Joulujuhla: 1/118 (1/116)
Ohjattu koulutus, käden taidot ym.: 5/56  (3/12)
Muut omat tapahtumat: 7/78  (7/60)
Tuetut teatterikäynnit 4/127  (4/108)
Retket: 2/51  (3/72)
Ulkoilutapahtumat: 2/43  (2/27)
Avoimet Ekoaseammunnat: 22/66  (14/52)
Kokoukset:
  Vuosikokoukset: 2/45 (2/57)
  Hallituksen kokoukset: 6/38 (5/32)
  Muut omat kokoukset: 5/31  (5/25)
Muut kokoukset joihin osallistuttu: 47/75 /43/79)
Edellisissä luvuissa ei ole mukana osallistumisia seurakuntien
näkövammaistyön tapahtumiin. Ei myöskään Helsingin ja Uudenmaan
Näkövammaiset ry:n järjestämään kuntoliikuntaan,
käsityötapahtumiin eikä Näkyillään-projektin eikä KOKO-projektin
säännöllisesti toistuviin tapahtumiin.

7 TALOUS JA VARAINHANKINTA

Yhdistyksen talous pysyi kertomusvuonna vakaana ja 
maksuvalmius hyvänä. 

Toimitiloista maksettu hoitovastike on ollut kertomusvuonna
288,00 euroa kuukaudessa.

Taloyhtiössä toteutettu linjasaneeraus on toimitilojemme osalta
saatu päätökseen syyskesällä 2016. Toimitilojen käyttöä
linjasaneerauksen viimeistelyt eivät ole haitanneet.

Varoja toimintaansa yhdistys hankki vapaaehtoisilla
jäsenmaksuilla ja kannatusjäsenmaksuilla.
                      Sivu 7/7

Jäsenilloissa järjestettiin pienimuotoisia arpajaisia 
omana varainhankintamuotona.

Varainhankinta tuotot ja kulut 2016-2015 (suluissa 2015)
Tuotot: 2250,00e  (6851,82e)
Kulut: -507,62e (-167,82e)
Tuotto/kulujäämä: -12938,59e  (-4660,13e)

TOIMINTA-AVUSTUKSET

Toiminta-alueensa näkövammaisten tiedonsaannin ylläpitämiseen
yhdistys on saanut kertomusvuonna avustusta seuraavasti:
Espoon kaupunki 18500 euroa
Kirkkonummen kunta 807 euroa
Kauniaisten kaupunki 350 euroa.
Myönnetyt avustukset on käytetty näkövammaisten
tiedotustoimintaan, maksuttomien äänilehtien ja muiden,
kuntalaisille suunnattujen julkaisujen äänitteiden tuottamiseen
ja jakeluun yhdistyksen toimialueella.

Espoon kaupunki on myöntänyt järjestöavustusta 
yhdistystoimintaan 6100 euroa. Avustus on käytetty järjestämällä
vertaistukitoimintana jäseniltoja, keskiviikkokahviloita ja 
tarjoamalla pienimuotoista kotipalvelua, neuvontaa, oppaita,
kursseja ja tukemalla leiritoimintaa ja ylläpitämällä toimistoa
Espoon Olarissa josta em. palveluja on voinut saada.

Espoon liikuntatoimelta saatu 1000 euron avustus on käytetty
espoolaisten näkövammaisten kuntoliikunnan edistämiseen.

Yhdistyksen tiloissa järjestettyihin Ekoaseammuntoihin on
houkuteltu näkövammaisten lisäksi heidän perheenjäseniään ja
ystäviään. Ekoaseammuntoja on järjestetty säännöllisesti.

Espoon Kulttuuritoimi ei yhdistystämme ole avustanut
taloudellisesti. Yhdistys on kuitenkin madaltanut näkövammaisten
osallistumiskynnystä kulttuurin pariin mm. järjestämällä
kuvailutulkkausta teatteriin, oppaita sekä kustantamalla osan 
teatterilippujen hinnasta.

Yleisavustusta yhdistys sai Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset
ry:ltä jäsenmäärän mukaisena avustuksena.
Yleisavustus on käytetty Toimitilojen kustannuksiin, hallinnon
kuluihin ja jäsenpalvelujen toteuttamiseen yhdistyksen
toimialueella.

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot: 719,97e  (678,79e)
Tuotto/kulujäämä: -12218,62e  (-3981,34e)
Yleisavustukset
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry
6792,72e     (7220,00e)
Tilikauden tulos 2016-2015 (suluissa 2015)
Tilikauden yli-/alijäämä: -5425,90e  (+3238,66e)

Espoossa 14. maaliskuuta 2017
Espoon Seudun Näkövammaiset ry
hallitus
Siirry sivun alkuun, Siirry etusivulle -- sivun loppu