Sivu 1/6
Espoon seudun näkövammaiset ry
Kuunsäde 2 A-B 
02210 Espoo

    TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2017
    (Hallituksen esitys syyskokoukselle 17.11.2016)
    (vahvistettu yhdistyksen syyskokouksessa 2016)


YLEISTÄ TOIMINNASTA

Vuosi 2017 on yhdistyksemme 31. toimintavuosi itsenäisenä
paikallisyhdistyksenä. Alueyhdistyksen alaosastona toiminta
alkoi vuonna 1974.

Toiminta-alueeseemme kuuluvat Espoo, Kirkkonummi ja Kauniainen.
Maksullisten äänilehtiemme osalta toiminta-alueena on koko maa.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdistyksen toimialueen
kunnissa asuvien näkövammaisten yhdyssiteenä edistäen heidän
tiedonsaantiaan ja sosiaalista kanssakäymistään sekä huolehtia
edunvalvonnasta.

Yhdistyksemme tarjoaa näkövammaisille palveluja joiden tarkoitus
on täydentää alueyhdistyksemme ja kuntien tarjoamia palveluja. 
Toimintamme erityisinä painopisteinä on turvata paikallista
näkövammaisten tiedonsaantia ja järjestää paikallista
vertaistuellista toimintaa.

Turvaamme ja täydennämme alueemme näkövammaisten tiedonsaantia
julkaisemalla äänilehtiä ja tuottamalla äänitteitä kuntalaisille
suunnatuista palvelu- ym. muista oppaista sekä tiedotteista.

Muita täydentäviä palvelujamme ovat säännöllisesti
järjestettävät viikottaiset tapahtumat, vertaistuki,
opaspalvelut, luku- ja kirjoituspalvelut, pienimuotoiset
kotipalvelut, apuväline- ja muu neuvonta sekä retket ja leirit. 

Kustannamme kuvailutulkkauksia teatteriesityksiin parantaen näin
jäsentemme kulttuurin saavutettavuutta sekä kokoamalla
jäseniämme yhteisiin konsertti- ja teatterikäynteihin.

Edistämme alueemme näkövammaisten kuntoliikuntaa,
urheiluharrastusta ja kilpailutoimintaa järjestämällä
ulkoliikuntatapahtumia ja kannustamalla sekä tukemalla
kilpaurheilua harrastavia jäseniämme.

Näihin järjestämiimme palveluihin, tapahtumiin, tukiin ja
toimintoihin haemme avustuksia alueemme kunnilta ja 
muilta toimintaamme tukevilta tahoilta.

Tuottamiemme palvelujen toteuttaminen ja toimintamme perustuu
valtaosaltaan vapaaehtoisten työpanokseen. Vapaaehtoisten
jaksamiseen tullaan kiinnittämään huomiota järjestämällä heille
virkistystapahtumia ja korvaamalla suoranaisia
vapaaehtoistoimijalle aiheutuvia kuluja.
Vuosittainen vapaaehtoistyön tuntimäärä on arvioitavissa
seuraavasti:
Äänilehti ja tiedotustoiminta 600-700 tuntia.
Muu jäsentoiminta 400-500 tuntia
Edunvalvontatoiminta100-200 tuntia.

                           Sivu 2/6

    VARSINAINEN TOIMINTA

TIEDOTUSTOIMINTA/ÄÄNILEHDET

Edellisten vuosien tapaan jatkamme näkövammaisille suunnattua
tiedotustoimintaamme.
Jatkamme koosteäänitteiden tuottamista ja jakelua toiminta-
alueemme näkövammaisille tai muille lukemisesteisille
kuntakohtaisista julkaisuista ja paikallisista sanomalehdistä.
Näitä ovat mm. Länsiväylä, Kirkkonummen sanomat, Espoon
tiedotuslehti ja Kaunis Grani.
Koosteäänitteitä tuotetaan viikottain.
Edellytyksenä maksuttomien äänitteiden tuottamiseen ja jakeluun
on, että alueemme kunnat Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi
myöntävät avustuksett äänitteiden tuottamiseen ja jakeluun.

Vuoden 2017 alusta julkaistavasta Kirkko ja Kaupunki-lehdestä
tuotetaan äänite viikottain Espoon ev.lut. seurakuntien kanssa
tehdyn sopimuksen mukaisella tuella.

Yhdistyksen tuottamat, tilaajille maksulliset äänilehdet ,
Suomen kuvalehti ja Kotiliesi sekä 
Rukousnauha. Näiden äänilehtien tuottamiset joudutaan
harkitsemaan vuosittain lehtikohtaisesti, tilaajamäärät ja kulut
huomioiden.

Yhdistyksen tuottamat äänilehdet tehdään aidoin ihmisäänin
vapaaehtoisten lukijoiden lukemina, jolloin myös kuvien
tulkkaaminen on mahdollista.

Jatkamme myös eri järjestöjen ja kustantajien      
tilaamien äänitteiden tuottamista solmittujen sopimusten
mukaisesti sekä tarjoamme äänitys- ja äänilehtien
kopiointipalveluja kunnille, kustantajille ja järjestöille.
Ylläpidämme tuottamiemme äänitteiden hyvää laatua kouluttamalla
lukijoitamme saamamme palautteen pohjalta sekä tarpeen mukaan
uusimalla ja huoltamalla äänitys- ja kopiointilaitteitamme.
Äänitteet tuotetaan digitaalisina, Daisy-formaatin mukaisina
jolloin ne ovat kuunneltavissa Daisy kuuntelulaitteilla tai
vastaavilla. Kehitämme edelleen äänitetuotantoamme ja
seuraamme alalla tapahtuvaa kehitystä.
Joitakin äänitteitä joudutaan edelleen tuottamaan ja jakamaan
myös C-kaseteilla. 

Seuraamme aktiivisesti äänilehtien tulevaisuuteen liittyvää
kehitystä ja äänilehtien jakelun siirtymistä Internetin kautta
tapahtuvaan jakeluun sekä varaudumme mahdollisiin muutoksiin
äänitteiden jakelussa.

Tiedotustoiminta/äänilehdet

Tuotot yhteensä                 32 050e

Kulut yhteensä:                 34 549e

Tuotot - kulut erotus kp 1           -2 499e
                           Sivu 3/6
OPINTO-HARRASTUS-JÄSENPALVELU JA VIRKISTYSTOIMINTA

Toiminta-alueemme näkövammaisten fyysistä ja henkistä
hyvinvointia edistämme tarjoamalla vertaistuellista toimintaa
viikottain. Näitä toimintamuotoja ovat mm. Keskiviikkokahvilat,
jäsenillat, käsityötapahtumat, laiteneuvonta, yhteiset
teatterikäynnit ja liikuntatapahtumat. Kehitämme tuottamiamme
palveluja saamamme palautteen ohjaamana.

Yhdistyksemme kautta näkövammaiset saavat neuvoja ja vinkkejä
miten selviytyä päivittäisistä askareistaan. 
Tiedotamme muiden tahojen tarjoamista, näkövammaisille
saavutettavissa olevista neuvonta-, luento-, ja
keskustelutilaisuuksista. 
Tarjoamme myös apuväline-ja sosiaalineuvontaa, asiakirjojen ja
hakemusten laadinta-apua, luku-kirjoitus-ja kopiointipalvelua
sekä opaspalvelua.
Jatkamme pienimuotoisten kotipalvelujen tarjoamista yhdistyksen
yksin asuville jäsenille tarkoitukseen varatun määrärahan
puitteissa.

Kulttuurin alueella pyrimme madaltamaan näkövammaisten
osallistumiskynnystä kulttuuritapahtumiin esimerkiksi
järjestämällä kuvailutulkkausta teatteriesityksiin.
Tuemme myös yhteisiä teatterikäyntejä kustantamalla osan
lippujen hinnasta valitsemiimme näytöksiin.
Perinteiset kevät- ja syysretket ovat edelleen ohjelmassamme.
Yhdistyksen jäsenten osallistumista leireille tuetaan ja
tehdään yhteistyötä alueyhdistyksen kanssa tapahtumien 
valmistelussa.

Tavoitteemme on torjua näkövammaisten syrjäytymistä sekä
täydentää toiminta-alueemme kuntien ja yhteisöjen tarjoamia
palveluja niin, että myös näkövammaisetkin selviäisivät
päivittäisistä toiminnoistaan ja voisivat osallistua
tasavertaisesti yhteiskuntamme tarjoamiin palveluihin ja
toimintoihin. 
Yhdistyksen kotisivuja kehitetään ja niiden kautta välitetään
tietoa yhdistyksen toiminnasta ja yhdistyksen tarjoamista
palveluista.

Edellytyksenä edellämainittujen palvelujen tuottamiseen on,
että saamme palvelujen tuottamiseen tarvittavaa tukea toiminta-
alueemme kunnilta ja alueyhdistykseltämme, Helsingin ja
Uudenmaan Näkövammaiset ry:ltä.

Järjestämiemme tapahtumien lisäksi osallistumme Alue-
yhdistyksemme, Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n, sekä 
Näkövammaisten Liiton ja muiden näkövammaisjärjestöjen
järjestämään koulutukseen, leireille ja retkille sekä muihin
tilaisuuksiin. 

                           Sivu 4/6
Alueemme seurakuntien näkövammaistyön kanssa jatkamme tiivistä
yhteistyötä ja ylläpidämme yhteistä tapahtumakalenteria sekä
koordinoimme yhteistyötämme yhteisissä neuvonpidoissa.
Jäsenemme osallistuvat seurakuntien näkövammaistyön
järjestämiiin erilaisiin tilaisuuksiin.

Opinto , harrastus, jäsenpalvelu ja virkistystoiminta

Tuotot yhteensä:                 8 050e

Kulut yhteensä:                 -14 185e

Tuotot-kulut erotus kp 2             -6 135e


KUNTOLIIKUNTA JA URHEILUTOIMINTA

Toimialueemme näkövammaisten kuntoliikunta-ja
urheilumahdollisuuksia edistämme järjestämällä ulkoilu- ja
kuntoliikuntatapahtumia sekä kannustamalla ja 
tukemalla jäseniämme harrastamaan kuntoliikuntaa ja 
osallistumaan liikunta-ja urheilutapahtumiin.
Teemme yhteistyötä muiden paikallisten vammaisjärjestöjen kanssa
kuntoliikunnan edistämiseksi ja osallistumme alueyhdistyksemme
liikuntatoimintaan. 

Jatkamme viikottaisia Ekoase ampumaharjoituksia hyödyntäen 
yhdistyksen hankkimaa Eko-Aims kivääriasetta. Ampumakerho toimii
yhdistyksen tiloissa ja ampumaharrastus soveltuu yhtä hyvin
sokeille, heikkonäköisille kuin näkevillekin. Perheenjäseniä ja
ystäviä yritetään näin saada mukaan yhteisiin harrastuksiin.

Hyödynnämme toiminta-alueemme kuntien tarjoamia ,
näkövammaisille soveltuvia kuntoliikuntapalveluja,
tiedottamalla palveluista ja kannustamalla jäseniämme palvelujen
käyttäjiksi.

Kuntoliikunta ja urheilutoiminta

Tuotot yhteensä:                 1 600e
Kulut yhteensä:                  2 795e
Tuotot-kulut erotus kp3             -1 195e

OIKEUKSIEN VALVONTA JA VERTAISTUKIHENKILÖTOIMINTA

HUN-alueyhdistyksemme ja paikallisyhdistysten kanssa 
jatkamme ja kehitämme yhteisiä toimintamuotoja ja jaamme
kokemuksiamme edunvalvontatyöstä ja vertaistuesta. Osallistumme
toiminta-alueemme kunnissa vammaisneuvostojen työskentelyyn sekä
jatkamme tiivistä yhteistyötä muiden vammaisjärjestöjen kanssa.
Yhdistyksemme tavoitteena on olla tiiviisti mukana toiminta-
alueemme kuntien vammaisneuvostoissa ja olla mukana toiminta-
alueemme vammais- ja sairausjärjestöjen yhteistyöelimissä.

Yhdistyksemme on yhteisöjäsenenä
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry alueyhdistyksessä.
Olemme myös jäsenenä Espoon Järjestöjen Yhteisö ry (EJY)
nimisessä järjestöjen muodostamassa yhdistyksessä Espoossa. 
Hyödynnämme soveltuvin osin EJY:n tuottamia palveluja.

                           Sivu5/6
Seuraamme toiminta-alueellamme tapahtuvaa kuntakohtaista
palvelujen kehitystä silmälläpitäen erityisesti palvelujen
soveltumista näkövammaisille. Seuraamme ja aktiivisella
osallistumisella pyrimme vaikuttamaan liikkumista ja
osallistumista rajoittavista esteistä vapaan asuin- ja
toimimisympäristön toteutumiseen. Tarjoamme asiantuntemustamme
ja yhteistyötä alueemme eri toimijatahoille mm. 
esteettömyysohjelmien kehittämiseen ja seurantaan.

Osallistumme mahdollisuuksiemme mukaan toiminta-alueemme kuntien
teematapahtumiin, joissa voimme jakaa tietoa näkövammaisuudesta
ja esitellä tuottamiamme palveluja.

Vertaistukihenkilömme pitävät yhteyttä jäsenistöön jakaen
tietoa sosiaaliturvasta, henkilökohtaisesta avusta, muista
vammaispalveluista ja apuvälineistä sekä opaspalveluista ja
itsenäistä selviytymistä helpottavista käytännön asioista. 
Vertaistukihenkilöt antavat henkilökohtaista tukea etenkin vasta
vammautuneille, sopeutumisvaiheessa oleville näkövammaisille ja
opastavat heitä palvelujen hakemisessa.
Vertaistukihenkilömme osallistuvat alueyhdistyksen järjestämään 
koulutukseen ja ohjaukseen vertaistukitoiminnan kehittämisessä.

Kulut:
 Kokoukset ja koulutus               300e


HALLINTO

Kehitämme yhdistyksen hallintoa hyödyntäen tietotekniikkaa ja
kouluttamalla hallituksen ja toimikuntien työskentelyyn
osallistuvia henkilöitä tarpeen mukaan.

Yhdistyksen Espoon Olarissa olevaa toimistoa ylläpidetään 
palkkaamalla osa-aikainen toimistonhoitaja.
Toimistonhoitajan lomien ajaksi palkataan toimistoon tuuraaja.

Kirjanpito ja palkanlaskentapalvelut hankitaan 
ulkopuolisina ostopalveluina. 

Kirjanpitopalveluista on solmittu toistaiseksi voimassaoleva
sopimusTilitoimisto Pietarila Oy:n kanssa.

Hallinnon kulut
Henkilöstö yhteensä       -2 693e

Muut hallinnon          kulut yhteensä  3 300e

Hallinnollinen toiminta yhteensä       -5 993e
Tuotto/kulujäämä, varsinainen toiminta     -17 122e


VARAINHANKINTA

Varoja yhdistys hankkii järjestämällä pienimuotoisia arpajaisia
omissa tilaisuuksissaan. Osallistumme toimialueellamme
tapahtuviin "Pieni ele" vaalikeräyksiin yhdessä muiden
vammaisjärjestöjen kanssa.


                           Sivu 6/6
Jäsenmaksut ovat merkittävä osa varainhankintaamme. 
Yhdistys voi sääntöjensä mukaan vastaanottaa jälkisäädöksiä ja
lahjoituksia yksityishenkilöiltä sekä vastaanottaa tukea
toiminta-alueemme yrityksiltä ja yhteisöiltä.

Tuotot yhteensä:                 6 000e

Varainhankinnan kulut:               500e

Varainhankinnan nettotuotto            5 500e


VARAINHOITO JA RAHOITUSTOIMINTA

Yhdistys omistaa Espoossa As. Oy. Lealaxin osakkeita 180 kpl
jotka oikeuttavat 90 neliön toimitilojen hallintaan.
Toimitilat muodostuvat 40 henkilön kokoontumistiloista,
keittiötilasta, toimistosta, kahdesta studiotilasta ja
varastotilasta. Toimitilat ovat osoitteessa Kuunsäde 2,
katutasossa ja ovat esteettömät.
Taloyhtiössä toteutettu laaja linjasaneeraus on saatu päätökseen
vuonna 2016. Toimitiloista maksettava hoitovastike ja
pääomavastike yhteenlaskettuna tulevat olemaan noin 
500 euroa kuukaudessa.
Yhdistys on varautunut kasvaviin toimitilakuluihin
määräaikaistalletuksella josta tulee hieman korkotuottoja.
Yhdistys omistaa vähäisen määrän Elisa oyj osakkeita joista
tulee tuottoa Elisan maksaman osingon verran.

Tuotot yhteensä                  +800e

YLEISAVUSTUKSET TOIMINTAAN

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n yhteisöjäsenenä 
Espoon Seudun Näkövammaiset ry
on saanut vuosittain avustusta toimintasuunnitelmassaan
alueyhdistyksen tarjoamien palvelujen paikalliseen
täydentämiseen kuten:
-Äänilehti ja tiedotustoiminta.
-Jäsenpalvelu ja vertaistukitoiminta.
-Hallinto, Ulkoiset palvelut ja kirjanpito.
-Vapaaehtoistyön edellytysten vahvistaminen.

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry
Jäsenmäärän mukainen avustus 17,00 euroa/jäsen:  6 120e

 Tuotot yhteensä                54 620e
 Kulut yhteensä                 58 322e
Budjetoitu tuotto/kulujäämä           -3 702e

Hallitus esittää talousarvion alijäämän kattamista edellisten
toimintavuosien ylijäämästä.

Espoossa 22. syyskuuta 2016

Espoon Seudun Näkövammaiset ry
hallitus
	 
Siirry sivun alkuun, Siirry etusivulle -- sivun loppu